ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 251-300 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 DIAZEPAMDIAZEPAM 10 MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 DISTILLED WATERDISTILLED WATER INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 GENTAMICINGENTAMICIN SULFATE 80 MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 GLUCOSEDEXTROSE ANHYDROUS 5G/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B1THIAMINE HYDROCHLORIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B12CYANOCOBALAMIN 1000 MCG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 ESOME IV 40 MGESOMEPRAZOLE SODIUM 40 MG POWDER FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BIDIZYMVITAMIN B1 1MG, B2 4MG, B6 4MG, B5 6MG, PP 40MG, PHENOL 10MG, TRILON B 0.5MG, ALCOHOL 0.1ML, GLYCERIN 50MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CIMETIDIN 200CIMETIDINE HYDROCHLORIDE 200MG/2 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 DICLOFENACDICLOFENAC SODIUM 75MG/3 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NIKETHAMIDENIKETHAMIDE 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 VITAMIN B 6PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 N-XONE(NALOXONE INJECTION BP) 0.4 MG/MLNALOXONE HYDROCHLORIDE BP 0.4 MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VERZEPAMDIAZEPAM BP 5 MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAVERVE HUMAN CARE LABORATORIESIndiaCERTIFICATE RELEASED
 DIAZEPAMDIAZEPAM 10MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 DI - GANINEN - ACETYL - DL LEUCINE 500 MG/5 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMYNOLHEPTAMINOL HCL 313MG/5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 NORALGIN - 1000NORAMIDOPIRINE METHANESULFANATE SODIUM 1000 MG(ANALGIN) INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 SPASMOZYLTIEMONIUM METHYLSULFATE 10MG + METAMIZOLE 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEMOSTACIN 250 MG/2 MLETAMSYLATE 250 MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 KALNEUROWHITE AMPOULE: CALCIUM LEVULINATE 250MG. OTHER AMPOULE: VITAMIN B12 1000MCG, VITAMIN B6 1MG, VITAMIN B1 10MG, NICOTINAMIDE 25MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ASCORBIC (R) 5MLASCORBIC ACID 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMICIN - 80GENTAMICIN SULFATE 80MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMICIN 80 MGGENTAMICIN 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 NEWVITFORTWHITE AMP: CALCIUM LEVULINATE 250MG/2ML. BROWN AMP: VIT B12 1000MCG, VIT B6 1MG, NICOTINAMIDE 25MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PARACETAMOL 300 mgACETAMINOPHEN 300MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 THIAMINE HCL 1MLTHIAMINE HCL INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 TRI B 2MLTHIAMINE 134MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B12 1MLCYANOCOBALAMIN INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B6 1MLPYRIDOXINE HCL INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 ADRENALINE 0.1%ADRENALINE 1MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ATROPINE SULFATEATROPINE SULFATE 0.6MG/ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NERVONMECOBALAMIN 0.500 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE EXPIRED
 RABIES VACCINE U.S.PPOTENCY OF RABIES ANTIGEN 2.5 I.U SUSPENSION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMASERUM INSTITUTE OF INDIA LTDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 EPHEDRINE 3%EPHEDRINE HCL 3%/1 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 FULTROLYTE 500 MLGLUCOSE ANHYDRE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMINEHEPTAMINOL HYDROCHLORIDE 313MG/5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 KETAMINEKETAMINE HYDROCHLORIDE 250 MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 MORPHINE 1%MORPHINE 10 MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NEOSTIGMINENEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NOTALGINANALGIN ( METAMIZOLE SODIUM ) 1000 MG/2 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PANCURONROCURONIIUM BROMIDE 4MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PERPERALMETOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 10MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 SODIUM CHLORIDE 20%SODIUM CHLORIDE 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VALIVIUM 10MGDIAZEPAM 10MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMINE K1VITAMIN K1 1MG/1CC INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMINE K1 10PHYTOMENADIONE 10MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN K1 20MGPHYTOMENADIONE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VOLTALGINEDICLOFENAC SODIUM INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 WATER FOR INJECTIONSTERILE WATER FOR INJECTION 5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED