ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 451-500 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 CHLORPHENECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINCIMETIDINE 400 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CODASOLGLUCOSE ANHYDROUS 13.5G, SODIUM CHLORIDE 2.60G, TRISODIUM CITRATE 2.90G, POTASSIUM CHLORIDE 1.50G, ORANGE POWDER 0.30G,SUNSET YELLOW 0.03G POWDERSACHETOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 DICOLD PLUSPARACETAMOL 500 MG, DEXTROMETHORPHAN HBR 15 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 DOFEMINALMEFENAMIC ACID 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 KLORAMPHENICOLCHLORAMPHENICOL 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 METRONIDAZOLEMETRONIDAZOLE 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 NEURAL- B- FORTTHIAMINE MONONITRATE 250 MG, PYRIDOXINE HCL 250 MG, CYANOCOBALAMINE 1 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARAPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARA 500 (YELLOW)PARACETAMOL 500 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARACO - CAPPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ROSESODIUM BENZOATE 0.50 G SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 SORBITOLSORBITOL 5 G SACHETSACHETOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 TERPIN-BENZOATETERPIN HYDRATE 100 MG , SODIUM BENZOATE 50 MG SUGAR COATED TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 TETRATETRACYCLLINE 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VACTRIMSULLFAMETHOXAZOLE 400 MG+TRIMETHOPRIM 80 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITA C 100ASCORBIC ACID 100 MGSUGAR COATED TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAC-50ASCORBIC ACIDE 50MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITA C 500ACID ASCORBIC 500 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VIT C 50MGASCORBIC ACIDE 50 MG TABLETSACHETOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B6PYRIDOXINE HCL 100 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 250AMPICILLIN TRIHYDRATE 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENACDICLOFENAC SODIUM 50 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHRO-250ERYTHROMYCINE 250 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHRO-500ERYTHROMYCINE 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEOMYCINTETRACYCLINE HCL 250 MG SUGAR COATED TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 MULTIVITAMINTHIAMINE 2MG, RIBOFLAVIN 1.5MG, PYRIDOXINE HCL 1MG, CALCIUM PANTOTHENATE 3MG, NICOTINAMIDE 5MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARA-500PARACETAMOL 500 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PENICILLIN VPHENOXYMETHYL PENICILLIN 400.000 IU TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 POVIDONE IODINE 10 %POVIDONE IODINE 3G/30 ML SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMNALGINPARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TERPIN-CODEINETERPIN HYDRATE 100MG, CODEINE PHOSPHATE 5MG SUGAR COATED TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 DOXYCYCLINE 100 MGDOXYCYCLINE 100MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NEURAL BTHIAMINE 12.5 MG, RIBOFLAVIN 12.5 MG, CYANOCOBALAMIN 125 MCG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 OFLOXACINOFLOXACIN 200 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 VITAMIN B6 100 MGPYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMOXYCILLINAMOXYCILLINE 125 MG/5 ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLIN 500 MGAMOXYCILLINE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLIN 250 MGAMOXYCILLIN TRIHYDRATE 250MG/5ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 125 MGAMPICILLINE TRIHYDRATE 125MG/5ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 500 MGAMPICILLIN 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 250 MGAMPICILLIN 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLOPHENILRAMINECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORAM-KPNCHLORAMPHENICOL 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 FLUZAFLUCONAZOLE 200 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 HEROLMYCINTETRACYCLINE HCL 250MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 NECOLPARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE 10MG, CHLORPHENIRAMINE 2MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 NOPA-CAPPARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 NOPARINPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARA - 500PARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED