ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 451-500 of 1990 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 LIGNOPAD MEDICATED PLASTER 5 %LIDOCAINE 700 MG(5%W/W)/PLASTER PLASTERSACHETPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDTEIKKOKU SEIYAKU CO.,LTDJapanCERTIFICATE RELEASED
 LIVACTL-ISOLEUCINE 952 MG, L-LEUCINE 1904 MG, L-VALINE 1144 MG GRANULESSACHETPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDAJANTA PHARMA LIMITEDJapanCERTIFICATE RELEASED
 AMIYUL-ISOLEUCINE 203.9MG, L-LEUCINE 320.3MG, L-LYSINE HYDROCHLORIDE 291.0 MG,L-METHIONINE 320.3, L-PHENYLALANINE 320.3 MG,L-THREONINE 145.7 MG, L-TRYPTOPHAN 72.9 MG, L-VALINE 233.0 MG GRANULESSACHETPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDEA PHARMA CO.,LTDJapanCERTIFICATE RELEASED
 TS-ONE CAPSULE 20TEGAFUR 20 MG, GIMERACIL 5.8 MG, OTERACIL POTASSIUM 19.6 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDTAIHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD TOKUSHIMA PLANTJapanCERTIFICATE RELEASED
 TS-ONE CAPSULE 25TEGAFUR 25 MG, GIMERACIL 7.25 MG, OTERACIL POTASSIUM 24.5 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDTAIHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD TOKUSHIMA PLANTJapanCERTIFICATE RELEASED
 METHYCOBALMECOBALAMIN 500 MCG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDEISAI CO., LTDJapanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 EGANINARGININE TIDIACICATE 200 MG SOFT CAPSULESTRIPPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDDONGKWANG PHARM. CO., LTD.Korea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 ENDIX-GECONAZOLE NITRATE 10 MG, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG, GENTAMICIN SULFATE 1 MGCREAMTUBEOVER THE COUNTERNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDDONGKWANG PHARM. CO., LTD.Korea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 ARBITOLARGININE THIAZOLIDINE CARBOXYLATE 400 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INCKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 AUGMEXAMOXICILLIN 500 MG, CLAVULANIC ACID 125 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INCKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 CLIBITEGLICLAZIDE 80 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INCKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 UNIVIT-E 400 IUVITAMIN E 400 IU SOFT CAPSULEBLISTERPACOVER THE COUNTERYesPALAMY PHARMA CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INCKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 ESOMESEC 40 MGESOMEPRAZOLE 40 MG (AS STRONTIUM TETRAHYDRATE) CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDHANMI PHARM.CO.,LTDKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 ESOMESEC 20 MGESOMEPRAZOLE 20 MG (AS STRONTIUM TETRAHYDRATE) CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDHANMI PHARM.CO.,LTDKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 CLOPIDOREX 75 MGCLOPIDOGREL 75 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesDKSH LAOS COMPANY LIMITEDHANMI PHARM.CO.,LTDKorea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 CLANZA 100MGACECLOFENAC 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INCKorea, SouthSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 APULIAPIXABAN 2.5 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDEPOMALIDOMIDE 3 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 2 MGPOMALIDOMIDE 2 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 1 MGPOMALIDOMIDE 1 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 EMLUTINIIBRUTINIB 140 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 KAYZONI 250 MGCRIZOTINIB 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDE 25 MGLENALIDOMIDE 25 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDELENALIDOMIDE 10 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 OLIENIOLAPARIB 50 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 OSIEM 80 MGOSIMERTINIB MESYLATE 80 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TELARFETENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TRESPTIN.TRELAGLIPTIN 100 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEOVER THE COUNTERNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLINAMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 500 MGAMPICILLIN TRIHYDRATE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ASPIRINACETYLSALICYLIC ACIDE 500 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CEPHE-500CEPHALEXIN 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINCIMETIDINE 400 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CODASOLGLUCOSE ANHYDROUS 13.5G, SODIUM CHLORIDE 2.60G, TRISODIUM CITRATE 2.90G, POTASSIUM CHLORIDE 1.50G, ORANGE POWDER 0.30G,SUNSET YELLOW 0.03G POWDERSACHETOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 DICOLD PLUSPARACETAMOL 500 MG, DEXTROMETHORPHAN HBR 15 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 DOFEMINALMEFENAMIC ACID 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 KLORAMPHENICOLCHLORAMPHENICOL 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 METRONIDAZOLEMETRONIDAZOLE 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 NEURAL- B- FORTTHIAMINE MONONITRATE 250 MG, PYRIDOXINE HCL 250 MG, CYANOCOBALAMINE 1 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARAPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARA 500 (YELLOW)PARACETAMOL 500 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARACO - CAPPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ROSESODIUM BENZOATE 0.50 G SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 SORBITOLSORBITOL 5 G SACHETSACHETOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 TERPIN-BENZOATETERPIN HYDRATE 100 MG , SODIUM BENZOATE 50 MG SUGAR COATED TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 TETRATETRACYCLLINE 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VACTRIMSULLFAMETHOXAZOLE 400 MG+TRIMETHOPRIM 80 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITA C 100ASCORBIC ACID 100 MGSUGAR COATED TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAC-50ASCORBIC ACIDE 50MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED